Parterapi, IBCT – en samtalskontakt i två steg


Parterapi, IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) är en form av Kognitiv Beteendeterapi. Det är denna form av parterapi som vi erbjuder på WeMind Kungsholmen. 

Bedömning 

Vi börjar med en bedömningsfas. Bedömnings-fasen syftar till att kartlägga parets problematik på ett tillräckligt grundligt sätt för att sedan i behandlingsfasen kunna arbeta så effektivt och hjälpsamt som möjligt. Bedömnings-fasen börjar med ett gemensamt samtal. I detta samtal får paret tillsammans beskriva vad de önskar hjälp med och hur deras relation startade. Vidare hur relationen har förändrats över tid och vad de ser som målet med att gå i parterapi.

Därefter träffar båda parterna samma psykolog för varsitt individuellt samtal. I detta samtal fokuserar man på individens del i den aktuella problematiken. Bland annat om det finns aktuellt våld eller hot, individens engagemang i relationen, eventuell otrohetsproblematik och personens individuella bakgrund och psykiska hälsa.

Efter detta träffas alla tre för ett återkopplande samtal där psykologen ger sin syn på parets problematik och vad man tillsammans med hjälp av IBCT kan göra. I vissa fall är parterapi inte att rekommendera. Då får ni råd om hur ni ska gå vidare på annat sätt. För mer info se Parterapi -är det något för oss?

Behandling

När parterapi är vägen framåt, inleds därefter den aktiva behandlingsfasen. Hur lång denna fas blir avgörs helt av parets behov och önskemål. Vissa upplever att relationen förbättras redan efter några få behandlingssamtal, medan andra par fortsätter betydligt längre. Det är under denna fas som paret får i uppgift att arbeta hemma med olika övningar för att förbättra sin relation. Innan behandlingsfasen avslutas, görs en plan för hur paret kan arbeta vidare med sin relation på egen hand för att vidmakthålla det de lärt sig under parterapin.

Välkommen till WeMind Kungsholmen


WeMind Par – nu på Kungsholmen!

Vi har nu bytt stadsdel från Söder till Kungsholmen. Äntligen är vi på plats i vår nya, fina, centralt belägna lokal på Sankt Eriksgatan 44. Samtidigt byter vi namn från WeMind Söder till WeMind Kungsholmen. Verksamheten blir sig lik – vi kommer att ha fortsatt fokus på att erbjuda parterapi och individualterapi för privata patienter. Familjerådgivnings-tjänsten fortsätter. Fr o m nu får vi även möjlighet att ta emot landstingspatienter i våra rymliga utrymmen. Vår inriktning är förstås Kognitiv beteendeterapi – KBT.

Välkommen hit, hoppas du ska trivas!

När är individual-terapi mer lämpligt än parterapi?


Individual- eller parterapi?

I de fall då det är tydlig att det är den ena parten som är i behov av att förändra sitt beteende så kan individual-terapi vara att föredra. Det kan exempelvis vara aktuellt när det förekommer missbruk eller våld i relationen. Då är det lämpligt att personen med problemet först går i individuell behandling för att få hjälp med att hantera och förändra det dysfunktionella beteendet (Läs även tidigare blogginlägg Parterapi – är det något för oss? för mer information).

Individual-terapi kan även vara aktuellt när det är tydligt att källan till relationsproblemen orsakas av att den ena personen lider av psykisk ohälsa. Det är vanligt att personer som lever med någon med psykisk ohälsa anpassar sig till problemet för att vara snäll/hjälpsam mot sin partner. Tyvärr kan denna hjälpsamhet vara dålig på lång sikt och i själva verket vidmakthålla problemet. Det är exempelvis vanligt att personer som lider av tvångssyndrom söker försäkringar/hjälp från sin partner för att kortsiktigt slippa obehag. Personer som lever med någon med depression kan ibland vidmakthålla problemet genom att lösa alla problem åt den andre, eller bli rädd för att pusha för förändring/ ställa krav på den andre. I dessa fall är det viktigt att personen med psykisk ohälsa får psykologisk behandling för sin problematik. Partnern kan då delta på utvalda gemensamma samtal, för att få kunskap om hur hen på bästa sätt kan stötta sin partner för att bryta de onda cirklarna.

Att avgöra källan till relationsproblem kan dock vara svårt, då problembeteenden kan bli en vana som normaliseras hos båda parter. Om ni har svårt att avgöra källan till problem ni som par brottas med, kan vi hjälpa er med analysen. Parterapin inleds alltid med en bedömningsfas. I bedömningsfasen träffar psykologen båda parter för både individuella och gemensamma samtal. Därefter återkopplar psykologen till paret och rekommenderar åtgärder: t ex om att det är aktuellt med individual- eller parterapi.

För mer information om individual-terapi, se WeMind Privat

WeMind Söder blir WeMind Privat


WeMind Söder blir WeMind Privat i samband med vår flytt till Kungsholmen. Den nya lokalen ligger på St Eriksgatan 44 och öppnar den 15 augusti. I övrigt kommer verksamheten vara sig lik. Hoppas ni ska trivas med att komma till vår nya mottagning från och med augusti. Trevlig sommar!

Parterapi – är det något för oss?


När är det lämpligt med parterapi?

Parterapi är lämpligt när båda parter vill vara kvar i relationen. När ni har negativa relationsmönster som upprepar sig, och där ni har svårt att på egen hand bryta roller och förändra situationen. Ni behöver inte veta exakt vad som är problemet för att söka parterapi. Psykologen hjälper er med problemformuleringen, och med att se helhetsbilden.

Exempelvis söker par terapi vid kommunikationsproblem eller olika värderingar när det gäller ekonomi, barnuppfostran, sex och närhet. Även vid förändringar och kriser som påverkar relationen kan det vara lämpligt med parterapi. Det kan handla om att bli förälder eller att den ena parten drabbas av psykisk sjukdom. Parterapi lämpar sig för alla, oavsett sexuell läggning. Det behöver inte alltid gälla en kärleksrelation. Även syskon med samarbetsproblem kan gå i parterapi.

Parterapi handlar inte om att lämna in sin partner för renovering! Parterapi handlar om att rannsaka sitt eget beteende och att träna på att förändra de egna reaktionerna på den andras beteende. Att lyssna på, förstå och acceptera den andres perspektiv och egenheter. Att lära sig att kompromissa och problemlösa tillsammans. Att kommunicera bättre. Så att närheten och tillfredsställelsen i relationen kan öka.

Ställ er frågan: orkar vi/har vi tid att gå i parterapi just nu? Man behöver kunna avsätta tid, inte bara för terapitimmarna, men även för det viktiga arbetet däremellan. Mycket av förändringsarbetet görs mellan sessionerna.

En förutsättning för parterapi är att bägge måste vilja vara kvar i relationen och bägge måste vilja vara i terapin tillsammans. Den ena parten kan vara initiativtagare, men båda behöver engagera sig i förändringsarbetet för resultat.

Parterapi kan även hjälpa par att genomföra en mindre konfliktfylld separation vid skilsmässa. Förutsättningen är att båda parter är intresserade av att prata med varandra om lösningar.

Det är bra att inte vänta för länge. Sök hjälp när problemen fortfarande inte överskuggar allt. När ni fortfarande har en någorlunda respektfull ton er emellan, och når varandra mellan meningsskiljaktigheterna.

Om ni söker en form av parterapi med en aktiv psykolog som kan ge handfasta råd och lära er kommunicera bättre, så passar vår metod er. Vi arbetar med Kognitiv Beteendeterapi (KBT). På WeMind Söder arbetar leg psykologer och leg psykoterapeuter.

När är det INTE lämpligt med parterapi?

Otrohet

Det är inte lämpligt att gå i parterapi om den ena parten har en pågående otrohetsaffär. Om relationen är värdefull behöver du som är otrogen avsluta otrohetsaffären, berätta för din partner, alternativt välja väg framåt.

 

Missbruk

Det är inte lämpligt att gå i parterapi om den ena parten har pågående missbruk av alkohol eller droger. Då bör i första hand den missbrukande söka hjälp för egen del. Om det handlar om ett riskbruk, kan en parterapi inledas under förutsättning att den med riskbruk parallellt tar kontakt med beroendevården.

Kontakta

Beroendeakuten Stockholm: Telefon: 08-123 459 00

För lokala mottagningar se Beroendecentrum hemsida

Vid riskbruk: Riddargatan 1 – Mottagningen för Alkohol och Hälsa, Telefon: 08-12345780

 

Våld

Om våld förekommer regelbundet i relationen är det inte lämpligt med parterapi. Du ska aldrig acceptera fysiskt eller sexuellt våld. Både den som blir utsatt för våld, och den som brukar våld behöver söka hjälp för egen del.

Kontakta

Kvinnofridslinjen – Stödtelefon för den som har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Telefon: 020-505050

Manscentrum – Kriscentrum för män. Telefon: 08-6431183

 

 

Välkommen till vår nya hemsida


Välkommen till vår nya hemsida som presenterar våra tjänster för par med relationsproblem. Här på bloggen kommer vi att diskutera olika aspekter av relationer och parterapi och presentera nyheter och forskning inom området.